fbpx

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Natura-Art Pracownia Florystyczna Edyta Kula z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 20A zwana dalej Administratorem.

Może się Pani/Pan z nami skontaktować: listownie na adres: ul. Małachowskiego 20A, 44-251 Rybnik lub  poprzez e-mail: info@naturaart.pl lub telefonicznie pod numerem.

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w następujących celach: 

– używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

– podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem, podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, dzieła, zlecenia lub innej umowy, w zależności od okoliczności – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

– wykonywania przez Administratora działalności  gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji zawartych umów  lub w celu realizacji działań wykonywanych  w związku z zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.

Dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny jak również uprawnionym organom publicznym. 

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Każdy ma  prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

W przypadku danych pozyskanych na podstawie pisemnej zgody  Podmiot udzielający zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

OGÓLNA  ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora danych – Natura-Art Pracownia Florystyczna Edyta Kula z siedzibą w Rybniku przy ul. Małachowskiego 20A w celu realizacji umowy aż do upływu terminów przedawnienia i dochodzenia roszczeń.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.